CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ

STT

Ngành

1

CHĂN NUÔI (ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU)

2

CHĂN NUÔI (ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG)

3

CÔNG NGHỆ SINH HỌC (ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU)

4

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU)

5

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG)

6

CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM (ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU)

7

CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH

8

KỸ THUẬT ĐIỆN (ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU)

9

KỸ THUẬT ĐIỆN (ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG)

10

KỸ THUẬT CƠ KHÍ (ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU)

11

KỸ THUẬT CƠ KHÍ (ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG)

12

QUẢN TRỊ KINH DOANH (ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU)

13

QUẢN TRỊ KINH DOANH (ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG)

14

KẾ TOÁN (ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU)

15

KẾ TOÁN (ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG)

16

KINH TẾ NÔNG NGHIỆP (ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU)

17

KINH TẾ NÔNG NGHIỆP (ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG)

18

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU)

19

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG)

20

QUẢN LÝ KINH TẾ (ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU)

21

QUẢN LÝ KINH TẾ (ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG)

22

KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG (ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU)

23

KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG (ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG)

24

BẢO VỆ THỰC VẬT (ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU)

25

BẢO VỆ THỰC VẬT (ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG)

26

DI TRUYỀN VÀ CHỌN GIỐNG CÂY TRỒNG (ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU)

27

KHOA HỌC CÂY TRỒNG (ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU)

28

KHOA HỌC CÂY TRỒNG (ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG)

29

KHOA HỌC ĐẤT (ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU)

30

QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI (ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU)

31

QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI (ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG)

32

THÚ Y (ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU)

33

THÚ Y (ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG)

34

NUÔI TRỒNG THỦY SẢN (ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU)

 

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap