HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

___________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Số: 212/TB - QLĐT

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2018


THÔNG BÁO

V/v Chuyển giảng đường của các lớp tại tầng 1 giảng đường Nguyễn Đăng

 ngày 06 tháng 10 năm 2018


Căn cứ vào thông báo số 208/HVN-QLĐT ngày 27 tháng 9 năm 2018, về việc đăng ký sử dụng giảng đường Nguyễn Đăng để tổ chức xét tuyển nghiên cứu sinh đợt tháng 9 năm 2018, Ban Quản lý đào tạo xin thông báo các lớp học phần có thời khóa biểu học tại giảng đường Nguyễn Đăng trong ngày 06/10/2018 sẽ thay đổi giảng đường, cụ thể như sau:

 

TT

Tiết

Giảng đường cũ

Giảng đường mới

Học phần

Lớp

Giảng viên

1

T1,2,3

ND101

ND204

Hóa học đại cương

K63CNSHC

Ngô Thị Thương

2

T4,5

ND101

ND202

Hóa sinh đại cương

K63CNSHC

Nguyễn Văn Lâm

3

T1,2,3

ND102

ND205

XS thống kê

K63KHMTA

Vũ thu Giang

4

T4,5

ND102

ND206

Những NLCB CNMLN 1

K63KTA

Đỗ Thị Hạnh

5

T1,2,3

ND103

ND303

KT Vi mô 1

K63KTF

Bùi Thị Khánh Hòa

6

T4,5

ND103

ND303

Tiếng Anh bổ trợ

K63KTE

Lê Thị Thủy

7

T1,2,3

ND104

ND308

Pháp luật đại cương

K63CNTPE

Trịnh Thị Ngọc Anh

8

T4,5

ND104

ND305

Toán cao cấp

K63CNTPE

Nguyễn Thị Bích Thủy

9

T1,2,3

ND105

ND309

Pháp luật đại cương

K63KED

Tô Thái Hà

10

T4,5

ND105

ND308

Quản trị học

K63KED

Lê Thị Kim Oanh

11

T1,2,3

ND106

E101

CS toán cho các nhà KT

K63KTE

Nguyễn Thị Bích Thủy

12

T4,5

ND106

ND309

Pháp luật đại cương

K63KEE

Đỗ Thị Kim Hương

 

Ban Quản lý đào tạo xin thông báo việc thay đổi giảng đường tới sinh viên, giảng viên và VPHV (tổ giảng đường) biết để thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các khoa; Ban CTCT & CTSV; VPHV;

-Lưu: QLDT

 

 

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN