SỐ HIỆU TÊN VĂN BẢN BAN HÀNH FILE
28/QĐ-HVN Quyết định về việc ban hành Quy định về Quản hoạt động Khoa học Công nghệ 5/1/2018
4797/QĐ-HVN Quyết định về việc ban hành Quy định đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn cấp chứng chỉ tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam 24/11/2017
3347/QĐ-HVN Quyết định về việc ban hành Quy định Tuyển sinh Đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học 17/8/2017
3348/QĐ-HVN Quyết định về việc ban hành Quy định Tuyển sinh Đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học 17/8/2017
3168/QĐ-HVN Quyết định ban hành Quy định dự giờ giảng 2/8/2017
1988/QĐ-HVN Quyết định về việc Ban hành Quy định về Tổ chức hoạt động của Hội đồng Khoa học Đào tạo Học viện Nông nghiệp Việt Nam 19/6/2017
2001/QĐ-HVN Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quy định quản nguồn thu Quy chế chi tiêu nội bộ 19/6/2017
1820/QĐ-HVN Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ thỉnh giảng 7/6/2017
1507/QĐ-HVN Quyết định về việc Ban hanh Quy định về đảm bảo chất lượng giáo dục của Học viện Nông nghiệp Việt Nam 18/5/2017
963/QĐ-HVN Quyết định về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định về quản hoạt động các viện, trung tâm công ty 12/4/2017

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Liên hệ