Năm học 2016 - 2017 diễn ra trong bối cảnh toàn ngành giáo dục đứng trước những thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen; tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, các chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cùng các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tất cả nhằm mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo để có nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Trong năm học này, với sự nỗ lực và quyết tâm cao của toàn thể cán bộ viên chức, người lao động và người học, Học viện cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra thể hiện ở các mặt công tác như: Công tác chính trị, tư tưởng; Thực hiện quy chế Dân chủ tại Học viện; Công tác tổ chức cán bộ; Công tác đào tạo; Công tác khoa học công nghệ; Công tác hợp tác quốc tế; Công tác tài chính; Công tác đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị; Công tác đảm bảo chất lượng; Công tác thanh tra, kiểm tra; Công tác xuất bản, tạp chí, thông tin thư viện; Công tác nội vụ. Đối với các nhiệm vụ trọng tâm của năm học, Học viện đã thực hiện tốt 10 nội dung nhiệm vụ do Hội nghị CBVC năm 2017 đề ra. Kết quả nổi bật thứ nhất là Học viện đã hoàn thành công tác kiểm định chất lượng giáo dục, kết quả đạt 54/61 tiêu chí, đây là kết quả cao nhất trong tổng số 27 cơ sở giáo dục được nhận giấy chứng nhận kết quả kiểm định của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội. Kết quả là cơ sở để Học viện công bố với xã hội về chất lượng giáo dục của Học viện và cũng là cơ sở để Học viện thực hiện các nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước giao. Kết quả nổi bật thứ hai là Học viện đã nhận được đồng ý của Chính phủ và WB về việc phê duyệt dự án “Tăng cường năng lực đào tạo, NCKH”.

Các nhiệm vụ thường xuyên vẫn được triển khai thực hiện có hiệu quả, nổi bật là việc duy trì quy mô đào tạo, phát triển các hoạt động KHCN, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, tăng cường hợp tác quốc tế, phát triển cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, nghiên cứu...

Bên cạnh những thành tựu cơ bản đã đạt được, các lĩnh vực công tác hiện vẫn còn đang tồn tại một số hạn chế so với Nghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức năm học trước đã đề ra, cần phải khắc phục trong năm học tiếp theo. Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện xác định năm học 2017-2018 có vai trò rất quan trọng trong bối cảnh đất nước chuyển sang giai đoạn phát triển mới 2011-2020, là năm học triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động lớn của Đảng “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động của ngành “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, triển khai phong trào “Xây dựng trường học thân thiện và học sinh tích cực”, đẩy mạnh thi đua “Dạy tốt – Học tốt” để nâng cao chất lượng giáo dục. Trên cơ sở đó, Học viện đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học này, cần phải nghiêm túc thực hiện với quyết tâm cao.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện tin tưởng rằng Hội nghị Đại biểu cán bộ công chức, viên chức Học viện năm học 2018 sẽ thành công tốt đẹp với sự đồng lòng, nhất trí cao của toàn thể cán bộ, viên chức Học viện; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Học viện đặt ra trong năm học 2017-2018.

 

Ban CTCT&CTSV