CÔNG ĐOÀN NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CĐ HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

___________________________

Số: 99 /CV-CĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________


Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2017

                                      

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đêm nhạc “Bản tình ca Nông nghiệp”

Kính gửi:  Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận


Thiết thực kỷ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017) và hướng tới Đại hội công đoàn Học viện lần thứ XXXII, được sự đồng ý của Đảng uỷ, Ban Chấp hành Công đoàn Học viện tổ chức đêm nhạc “Bản tình ca Nông nghiệp”. Đêm nhạc gồm các tiết mục văn nghệ của CBVC và sinh viên Học viện, đặc biệt có sự góp mặt của các nghệ sĩ, ca sĩ đoàn nghệ thuật Binh chủng Tăng thiết giáp.

Ban Chấp hành Công đoàn Học viện trân trọng kính mời:

- Đảng ủy, Ban Giám đốc Học Viện;

- Thường trực Hội đồng Học viện;

- BCH Công đoàn Học viện; BCH Đoàn thanh niên Học viện

- Lãnh đạo các đơn vị, BCH công đoàn bộ phận;

- Toàn thể CBVC và sinh viên quan tâm tới dự.

Thời gian: 19 giờ 15 phút, ngày 16 tháng 11 năm 2017 (thứ Năm)

Địa điểm: Hội trường A

Để đêm nhạc thành công tốt đẹp BCH Học viện đề nghị BCH Công đoàn bộ phận động viên CBVC đến xem và cổ vũ cho đội tham gia biểu diễn./.

 

Nơi nhận:

- CĐ Bộ phận;

- Lưu VPCĐ

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

 

 

Nguyễn Quốc Oánh