HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM

__________________________

Số: 18 /TB-TTKNM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ______________________

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v sinh viên còn nợ học phí môn học Kỹ Năng Mềm học kì I năm học 2017 – 2018

 

Học kỳ 1 năm  học 2017 – 2018, Trung tâm thực hiện thu tiền học phí của sinh viên đã đăng ký môn học kỹ năng mềm (Thông báo lịch thu tiền học phí số 07/HVN-TTKNM ngày 24/08/2017, chi tiết tại địa chỉ http://www1.vnua.edu.vn/thong-bao/lich-thu-tien-hoc-phi-sinh-vien-mon-hoc-ky-nang-mem-hoc-ki-i-nam-hoc-2017-2018-29842.html), hạn nộp đến 15/09/2017.

Tuy nhiên, còn nhiều sinh viên chưa đóng được học phí môn học này do:

- Trung tâm chưa có số tài khoản cá nhân của sinh viên (có danh sách kèm theo)

- Sinh viên chưa đủ tiền trong tài khoản để quét học phí (có danh sách kèm theo)

Để việc nộp học phí của sinh viên được hoàn tất, đề nghị những sinh viên có tên trong 2 danh sách trên đến Văn phòng Trung tâm (Phòng 105 – Khu làm việc của các Viện, Trung tâm) để thông báo và giải quyết việc thu học phí trước ngày 30/11/2017.

Lưu ý: Sau thời gian trên, Trung tâm  sẽ không giải quyết việc thu học phí của những sinh viên còn chưa hoàn thành học phí. Sinh viên có thể tham gia thi môn học Kỹ năng mềm thì ngoài đóng đủ học phí môn học Kỹ năng mềm thì sinh viên phải đóng đủ học phí các học phần khác của Học Viện.

Kính đề nghị các khoa, Ban CTCT và CTSV, Đoàn Thanh niên Học viện, Hội sinh viên Học viện truyền đạt nội dung thông báo này tới toàn thể sinh viên đăng ký môn học kỹ năng mềm để triển khai thực hiện theo đúng chủ trương của Trung tâm và Học Viện.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Các khoa chuyên môn;

- Lưu VPTT 

TT ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM