HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ

__________________

Số :/TB-HVN-BCHQS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc sơ tuyển sức khoẻ nam công dân nhập ngũ năm 2018

Kính gửi:     Thủ trưởng các đơn vị

Thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự và Hướng dẫn số 1080/HD-BCH ngày 30/10/2017 của Ban Chỉ huy quân sự huyện Gia Lâm về việc xét duyệt, sơ tuyển nam công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ năm 2018 thuộc các cơ quan, tổ chức trên địa bàn huyện Gia Lâm, Ban Giám đốc  yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thông báo cho cán bộ viên chức, người lao động, hợp đồng tại đơn vị trong danh sách gửi kèm theo, thực hiện một số việc như sau:

1. Kê khai Phiếu đăng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự theo mẫu gửi kèm (có thể lấy mẫu kê khai trên mạng của Học viện), nộp về Ban Chỉ huy quân sự học viện, phòng 102, Nhà Hành chính, trước ngày 17/11/2017.

2. Báo cáo đơn vị để có mặt khám sơ tuyển sức khỏe trong thời gian từ  20/11 đến 08/12/2017, thời gian chính thức Ban Chỉ huy quân sự huyện sẽ thông báo sau.

Trường hợp nam công dân đăng ký thực hiện khám tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS) tại địa phương nơi cư trú (hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú) phải có giấy xác nhận của Ban chỉ huy quân sự  địa phương gửi về Ban Chỉ huy quân sự học viện trước ngày 30/11/2017.

Trường hợp công dân được cử đi học tập, công tác xa địa bàn Học viện trong thời gian sơ tuyển sức khỏe phải có xác nhận của đơn vị và Ban Giám đốc Học viện.

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thông báo đến từng công dân có tên trong danh sách thuộc đơn vị quản lý, trong quá trình thực hiện có gì thắc mắc, liên hệ với đ/c Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Ban Chỉ huy quân sự, phòng 102 nhà Hành chính, ĐT 09 8376 6738 hoặc 0902 88 93 39; Email: nnanh@vnua.edu.vn).

Nơi nhận :

- Như trên;

- Tổ thư ký (để đăng Website);

- Lưu BCHQS, NNA(28).

K/T CHỈ HUY TRƯỞNG

PHÓ CHỈ HUY TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Ngọc Ánh