HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

__________________

Số:38/ TB-QLĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_________________

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2018 


THÔNG BÁO

V/v mở lớp đặc biệt trong học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 


Học viện có kế hoạch mở lớp đặc biệt đối với một số học phần thuộc chương trình đào tạo bậc đại học, cao đẳng trong học kỳ 2 năm học 2017-2018. Sinh viên có nhu cầu mở lớp đặc biệt cần viết đơn xin mở lớp (theo mẫu) và nộp về Ban Quản lý đào tạo (Bàn 13- Phòng 121) từ ngày 26/02/2018 đến trước 16h30 ngày 31 tháng 05 năm 2017.

Lớp đặc biệt được xem xét để mở khi đáp ứng 1 trong 3 điều kiện sau:

1. Những học phần còn lại của sinh viên nằm trong danh sách cảnh báo buộc thôi học (xem danh sách).

2. Những học phần không được công nhận tương đương với học phần khác trong chương trình đào tạo từ khóa 60 đến khóa 62 và không được mở ở trong và ngoài giờ học kỳ 2 năm học 2017 - 2018.

3. Những học phần không mở ở trong và ngoài giờ của học kì 2 năm học 2017 - 2018 đối với sinh viên chưa được xét tốt nghiệp đúng thời hạn.

Sinh viên được đăng ký tổng số tín chỉ trong học kỳ theo quy định dạy và học của Học viện ban hành theo QĐ số 1368 /QĐ-HVN ngày 27 tháng 5 năm 2016 ( ≤ 25 tín chỉ / học kỳ đối với sinh viên không làm KLTN và ≤ 16 tín chỉ / học kỳ đối với sinh viên đang làm KLTN).

Học viện đề nghị sinh viên thực hiện đúng theo nội dung của thông báo này./.

 

Nơi nhận:

- Các Khoa;

- Lưu QLĐT, nhviet(18).

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

(đã ký)

 

NGUYỄN QUANG TỰ