HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN HỌC VIỆN

 ___________________

Số: 1360 /TBLT-HVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_____________________

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2017

 

THÔNG BÁO LIÊN TỊCH

CỦA BAN GIÁM ĐỐC VÀ THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN HỌC VIỆN

Về việc khám sức khỏe năm 2017

 

Kính gửi: - Trưởng đơn vị;

               - Chủ tịch Công đoàn bộ phận.

Thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe cho công chức, viên chức và người lao động (gọi chung là viên chức) năm 2017; Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo kế hoạch tổ chức khám sức khỏe cho viên chức năm 2017 như sau:

1. Đối tượng

- Công chức, viên chức và người lao động do Học viện chi trả lương;

- Người lao động hợp đồng tại đơn vị do đơn vị chi trả lương (Trung tâm, viện, công ty...) thì phải là đoàn viên công đoàn của Học viện và có đóng bảo hiểm xã hội. Kinh phí khám cho đối tượng này do đơn vị chi trả và Học viện hỗ trợ 50% tổng kinh phí khám/người. Các đơn vị lập danh sách người lao động có nhu cầu khám sức khỏe gửi về Văn phòng Công đoàn Học viện chậm nhất là ngày 15/11/2017.

2. Nội dung khám

* Lấy máu xét nghiệm:    Thời gian 03 ngày

Từ ngày 21/11/2017 (thứ ba) đến hết ngày 23/11/2017 (thứ năm)

                                   Vào các buổi sáng:  từ 7 giờ30 đến 10 giờ00

Lưu ý: Khi đến lấy máu nhịn ăn, nếu viên chức không sắp xếp được thời gian này lấy máu thì sẽ lấy máu vào ngày khám nhưng không được tư vấn tổng thể của Bác sỹ.

* Tổ chức khám:   Thời gian 03 ngày

Từ ngày 28/11/2017 (thứ ba) đến hết ngày 30/11/2017 (thứ năm)

Buổi sáng từ 7giờ30 đến 12giờ00; Buổi chiều 13giờ30 đến 17giờ00 (theo lịch đính kèm)                            

Các chỉ tiêu khám: theo bảng chi tiết kèm theo.

Lưu ý: Để có tư vấn, kết luận của bác sỹ về tình trạng sức khỏe của mỗi người, yêu cầu viên chức đến khám phải khám tất cả các chỉ tiêu theo hợp đồng.

 3. Địa điểm lấy máu và khám sức khỏe:  Trạm y tế Học viện

Để đảm bảo quyền lợi cho viên chức, Ban Giám đốc và Thường vụ Công đoàn Học viện yêu cầu Trưởng các đơn vị và Chủ tịch các công đoàn bộ phận thông báo đến viên chức trong đơn vị và bố trí thời gian sắp xếp lịch để viên chức trong đơn vị đến khám sức khỏe đông đủ nhất./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP,VPCĐ.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Nguyễn Thị Lan

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

Nguyễn Quốc Oánh