HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

______________________

Số: 16 /TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2018

 

      THÔNG BÁO

Về học bổng nghiên cứu của Hội đồng nghiên cứu Anh dành cho các nước đang phát triển năm 2018

 

Quỹ nghiên cứu các thách thức toàn cầu (GCRF - Chương trình Hỗ trợ Mạng lưới) là một sáng kiến ​​nhằm hỗ trợ các nghiên cứu liên ngành tiên tiến nhằm giải quyết các vấn đề toàn cầu mà các nước đang phát triển phải đối mặt. Mục tiêu chính của Chương trình Hỗ trợ Mạng lưới là sự kết hợp mới của các quan điểm để xác định các lĩnh vực chính cho các nghiên cứu trong tương lai để giải quyết các thách thức toàn cầu, thông qua suy nghĩ về cách thức giải quyết các vấn đề này và xây dựng năng lực và các mối quan hệ cần thiết để hỗ trợ.

Học viện Khoa học Y khoa hợp tác với Học viện Anh, Học viện Kỹ thuật Hoàng gia và Hiệp hội Hoàng gia là các đơn vị tài trợ cấp nghiên cứu trong Chương trình Hỗ trợ Mạng lưới GCRF cho các ứng viên của các nước đang phát triển và Anh Quốc.

Học bổng: Khoản tài trợ lên đến 25.000 bảng Anh trong vòng 1 năm để tổ chức các sự kiện mạng lưới, hỗ trợ hợp tác giữa các nước đang phát triển và Vương quốc Anh trong việc xem xét các thách thức toàn cầu.

Đối tượng: Sinh viên từ các quốc gia đang phát triển (trong đó có Việt Nam) thông thạo tiếng Anh có đủ điều kiện để đăng ký và đáp ứng các yêu cầu sau:

·    Đã hoàn thành bằng tiến sĩ hoặc có kinh nghiệm ở trình độ tương đương;

·    Có kinh nghiệm nghiên cứu đã được chứng minh trong lĩnh vực chuyên môn của bản thân;

·    Giữ vị trí cố định tại một tổ chức đủ điều kiện (ở Vương quốc Anh hoặc Việt Nam), hoặc một hợp đồng có thời hạn cố định trong suốt thời gian của học bổng

Học bổng có thể được thực hiện tại Vương quốc Anh. Các ứng dụng nghiên cứu nên tập trung vào việc xây dựng một mạng lưới hợp tác và do đó phải được trình cùng bởi một nhà nghiên cứu hàng đầu nước ngoài từ một nước đang phát triển và một nhà nghiên cứu hàng đầu có trụ sở tại Anh.

Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2018

Thông tin chi tiết về học bổng có tại link https://acmedsci.ac.uk/grants-and-schemes/grant-schemes/gcrf-networking-grants.     

Ban HTQT trân trọng thông báo tới các cán bộ và sinh viên Học viện quan tâm đăng ký dự tuyển./.

 

Nơi nhận:

- Các khoa trong Học viện;

- Lưu HTQT.

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

Nguyễn Việt Long