BAN QUAN LY DAO TAO

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


[Trang chủ VNUA] |


Ban quản lý Đào tạo
Ban Quản lý Đào tạo
 

Toà nhà Hành Chính

BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

OFFICE OF TRAINING MANAGEMENT

Địa chỉ: Tầng 1, nhà Hành chính,
  Học Viện Nông Nghiệp
Việt Nam

- Điện thoại: 04.62.617.691; 04.62.617.520; 04.62.617.519;   

- Fax: 04.38276554/ 04.38767365   

- Email: banquanlydaotao@vnua.edu.vn

 

Ban quản lý đào tạo - Học viện Nông nghiệp Việt Nam