Nhà xuất bản nông nghiệp

Chào mừng quý khách ghé thăm website Nhà xuất bản Đại học Nông nghiệp

QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC GIÁO TRÌNH (click here)

Email In PDF.


PHỤ LỤC 1.

CẤU TRÚC CỦA GIÁO TRÌNH

1. Phần mục lục

- Liệt kê danh sách đến mục con cấp 3, ví dụ 1.1.1; 1.1.2. ...

2. Phần mở đầu (lời nói đầu)

Phần mở đầu cần có nội dung sau:

- Đối tượng sử dụng giáo trình;

- Mục đích yêu cầu đặt ra cho đối tượng sử dụng giáo trình;

- Cấu trúc cuốn giáo trình;

- Sơ lược về các kiến thức chính sẽ trình bầy trong giáo trình;

- Những đặc điểm mới của giáo trình;

- Hướng dẫn sử dụng giáo  trình;

- Phân công các tác giả biên soạn các chương (nếu có từ 2 tác giả trở lên)

3. Bảng ký hiệu (nếu có): Liệt kê và giải thích các ký hiệu theo trình tự a, b, c, d...

4. Bảng viết tắt (nếu có): Liệt kê và giải thích các chữ viết tắt theo trình tự a,b,c,d...

5. Nội dung cụ thể

5.1. Cách đánh số chương mục:

Chia làm 4 lớp :   - Phần A, B...

- Chương 1, 2...

- Mục 1.1, 1.2.

- Mục con 1.1.1., 1.1.2...

5.2. Cấu trúc chương

Mở đầu mỗi chương cần tóm tắt nội dung chính, mục đích của chương. Cuối mỗi chương có bài tập, câu hỏi ôn tập.

5.3. Tiêu đề và số thứ tự của bảng và hình

- Tiêu đề bảng được viết trên bảng, đánh số thự tự theo chương (ví dụ: Bảng 2.1. là bảng 1 thuộc chương 2...)

- Tiêu đề hình được viết dưới hình, đánh số thự tự theo chương (ví  dụ: Hình 3.2. là hình 2 thuộc chương 3...)

- Hình ảnh, đồ thị phải rõ nét, các chú giải bằng tiếng Việt.

5.4. Quy định kích thước (theo font chữ unicode)


Đề mục

Kiểu chữ

Cỡ chữ

Định dạng

Ví dụ (mẫu chữ)

Phần (A,B,C,C)

Time New Roman (Hoa)

15

Đậm, đứng

PHẦN A

DINH DƯỠNG

Chương (đánh theo số 1,2,3...)

Time New Roman (Thường)

13

Đậm, nghiêng

Chương 2

Tên chương

Aria (Hoa)

14

Đậm, đứng

BAO GÓI

Mục (đánh số 1.1, 1.2,...)

Time New Roman (Hoa)

12

Đậm, đứng

1.1. TƯỚI NƯỚC

Mục con, đánh số 1.1.1, 1.1.2...)

Time New Roman (Thường)

12

Đậm, đứng

1.1.1. vai trò của tưới nước

Mục nhỏ tiếp theo (nếu có) đánh theo a,b,c,d

Time New Roman (Thường)

12

nghiêng

a. hoa hồng

Nội dung

Time New Roman (Thường)

12

Thường, đứng, dãn dòng đơn

Trong các bệnh ở lợn con sau cai sữa

Tên hình, bảng

Time New Roman (Thường)

11

Đậm, đứng

Bảng 2-1. Mức khối lượng sơ sinh

Chú thích hình, bảngTime New Roman (Thường)

9

Thường, đứng

1- Landrace:

2- Yorshire

Phụ lục, tài liệu tham khảo

Time New Roman (Thường)

11

Thường, đứng

Nguyễn Việt Hùng

(2003)...

6. Phụ lục (nếu có)

Phụ lục gồm các biểu bảng, công thức, hình ảnh minh hoạ, tài liệu trích dẫn.

7. Bảng tra cứu thuật ngữ (nếu có)

Gồm các thuật ngữ đã sử dụng trong giáo trình được xếp thứ tự a,b,c kèm theo số trang của thuật ngữ đó.

8. Từ vựng (nếu có)

Gồm các mô tả hoặc định nghĩa, khái niệm quan trọng đã sử dụng trong giáo trình được xếp theo a,b,c, ...

9. Tài liệu tham khảo: xem phụ lục 8 quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ

10. Những quy định khác

10.1. Giáo trình được viết theo đề cương môn học, trung bình từ 3 đến 5 trang A4/tiết chuẩn.

10.2. Giáo trình được soạn trên font chữ Unicode, in trên giấy A4, định dạng lề: phải 3.5cm, trái 1.5cm, trên 3cm, dưới 3cm, in trên giấy kèm file điện tử.

(click vào tiêu đề để xem thêm.....)

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 15 Tháng 10 2014 03:13 ) Đọc thêm...
 

HIỆN TRẠNG GIÁO TRÌNH, BÀI GIẢNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Email In PDF.

HIỆN TRẠNG GIÁO TRÌNH, BÀI GIẢNG  TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

(TÍNH ĐẾN THÁNG 2  NĂM 2012)

 

 

Do nội dung lớn nên chúng tôi xin chuyển tới các bạn link download : click here

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 19 Tháng 3 2014 07:16 )
 

Danh Mục Đăng Ký Xuất Bản 2014(click here)

Email In PDF.

DANH MỤC ĐĂNG KÝ XUẤT BẢN NĂM 2014

Kèm theo Quyết định số : 331 QĐ/NNH ngày 27 tháng 2 năm 2014

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 19 Tháng 3 2014 03:10 ) Đọc thêm...
 

Quyết Định ("V/v giao nhiệm vụ biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo năm học 2014")

Email In PDF.

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Số: 331 /QĐ-NNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2014

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

(V/v giao nhiệm vụ biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo năm học 2014)

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

 

- Căn cứ Quyết định số 283/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 của

Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Trường Đại học Nông nghiệp I  thành Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội;

- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Hiệu trưởng được quy định tại

Điều lệ trường đại học, ban hành theo quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ;

- Căn cứ vào đề xuất của Trưởng các Khoa và Bộ môn trực thuộc.

-  Căn cứ vào thời gian đã tham gia giảng dạy và khả năng của các cán bộ giáo viên trong Trường;

-  Theo đề nghị của các ông Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Đại học Nông nghiệp;

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1: Giao nhiệm vụ biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ

đào tạo theo kế hoạch năm học 2014 cho các giảng viên trong Trường (có danh sách kèm theo).

Điều 2: Giao nhiệm vụ cho các đơn vị và cá nhân có liên quan như sau:

2.1. Uỷ quyền cho Nhà xuất bản có trách nhiệm soạn thảo các hợp đồng biên soạn giáo trình,

tài liệu phục vụ đào tạo, biên bản thanh lý với các tác giả, hướng dẫn các tác giả thực hiện

đúng quy trình biên soạn và thẩm định của Nhà trường.

2.2. Giao cho Hội đồng nghiệm thu, thanh lý giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo tổ chức nghiệm thu

, thanh lý giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo theo đúng quy định hiện hành.

2.3. Các tác giả có trách nhiệm phải thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn các điều khoản củ

a hợp đồng biên soạn được ký kết, được thanh toán thù lao, hưởng quyền tác giả theo quy định của nhà trường.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế quyết định số 1611/QĐ-NNH ngày 13 tháng 8 năm 2013 của

Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.

Điều 4: Các ông Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Đại học Nông nghiệp, trưởng Phòng Tài chính - Kế toán,

Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3                                                                               KT. HIỆU TRƯỞNG

- Lưu Nxb, VTHC.                                                                        PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 19 Tháng 3 2014 03:02 )
 

QUY ĐỊNH VỀ CẤU TRÚC CỦA GIÁO TRÌNH

Email In PDF.

QUY ĐỊNH VỀ CẤU TRÚC CỦA GIÁO TRÌNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 425/QĐ-NNH ngày 14 tháng 4 năm 2009

của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)

Để thống nhất về quy cách giáo trình giảng dậy trong toàn trường, khi biên soạn giáo trình các tác giả cần thực hiện theo những quy định sau đây.

1. Phần mục lục

- Chỉ liệt kê danh sách đến mục con, ví dụ 1.1.1; 1.1.2...

2. Phần mở đầu (lời nói đầu) phần mở đầu cần có nội dung sau:

- Đối tượng sử dụng giáo trình;

- Mục đích yêu cầu đặt ra cho đối tượng sử dụng giáo trình;

- Cấu trúc cuốn giáo trình;

- Sơ lược về các kiến thức chính sẽ trình bầy trong giáo trình;

- Những đặc điểm mới của giáo trình;

- Hướng dẫn sử dụng giáo  trình;

- Phân công các tác giả biên soạn các chương (nếu có từ 2 tác giả).

3. Bảng ký hiệu (nếu có): Liệt kê và giải thích các ký hiệu theo trình tự a, b, c, d...

4. Bảng viết tắt (nếu có): Liệt kê và giải thích các chữ viết tắt theo trình tự a, b, c, d...

Nội dung cụ thể

5.1. Cách đánh số chương mục:

Chia làm 4 lớp :  - Phần A, B...

- Chương 1, 2...

- Mục 1.1, 1.2...

- Mục con 1.1.1., 1.1.2...

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 10 Tháng 1 2014 03:04 ) Đọc thêm...
 
Trang 1 trong tổng số 4

Nội dung chính

Album ảnh

 

 

 


Một số hình ảnh

Link liên kết

Đăng nhập