Phóng sự của cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La về nghiệm thu 2 đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh do TS Nguyễn Quốc Oánh và Trần Quang Trung chủ nhiệm đề tài

Sáng ngày 26/12/2016 tại Sở khoa học và Công nghệ Sơn La Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp tỉnh đã tiến hành nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu đánh giá việc thực hiện quy hoạch và hiệu quả triển khai phát triển cây chè trên địa bàn tỉnh đối với từng vùng, từng huyện cụ thể” đề tài do Viện kinh tế và phát triển - Học viện Nông nghiệp Việt Nam làm chủ trì, TS Nguyễn Quốc Oánh làm chủ nhiệm

Phóng sự của cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La về nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh: http://sonladost.gov.vn/video/1972_3697/Nghiem-thu-de-tai-Nghien-cuu-danh-gia-viec-thuc-hien-quy-hoach-va-hieu-qua-trien-khai-phat-trien-cay-che-doi-voi-tung-vung-tung-huyen-cu-the-.htm

 

Chiều 26/12/2016 Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp tỉnh đã tiến hành họp, đánh giá nghiệm thu đề tài “Xây dựng mô hình liên kết sử dụng ngô làm thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh” đề tài do Học viện Nông nghiệp Việt Nam chủ trì, TS Trần Quang Trung làm chủ nhiệm

Phóng sự của cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La về nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh: http://sonladost.gov.vn/video/1972_3698/Nghiem-thu-de-tai-Xay-dung-mo-hinh-lien-ket-su-dung-ngo-lam-thuc-an-chan-nuoi-tren-dia-ban-tinh-.htm

Switch mode views: