Thông báo kết quả rà soát đợt bổ sung đợt tháng 7 giao đề tài thực tập tốt nghiệp học kỳ 1 – năm học 2017-2018

Khoa Kế toán & Quản trị kinh doanh – Học viện nông nghiệp Việt Nam thông báo kế hoạch thực tập tốt nghiệp học kỳ 1 – năm học 2017-2018 của các chuyên ngành KTDN, QTDN và KDNN như sau:

Danh sách sinh viên giao đề tài đợt bổ sung tháng 7 năm 2017 về các Thầy Cô của Bộ môn hướng dẫn

Giao Đề tài khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên đăng ký TTTN học kỳ 1- năm học 2017- 2018 từ 01/08 - 10/08/2017 theo lịch của các Bộ môn được phân công hướng dẫn hoặc sinh viên liên hệ với giảng viên hướng dẫn được phân công và thực hiện theo kế hoạch.

  • Nộp đề cương sơ bộ (2 bản) cho các Bộ môn vào ngày 25/08/2017.
  • Thời gian nộp Đề tài khóa luận tốt nghiệp: Ngày 23/11/2017. (SV nộp trực tiếp tại các Bộ môn thực tập)
  • Thời gian bảo vệ khóa luận tốt nghiệp dự tính vào 12-15/12/2017.

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2017

PHÓ TRƯỞNG KHOA

TS. Nguyễn Quốc Chỉnh

Switch mode views: