Thông báo lần 2 về danh sách sinh viên chưa đủ điều kiện đăng ký khóa luận tốt nghiệp HK1(2017-2018)

Khoa Kế toán và QTKD thông báo lần 2 về danh sách sinh viên chưa đủ điều kiện đăng ký khóa luận tốt nghiệp HK1(2017-2018)

Danh sách sinh viên yêu cầu hủy đăng ký học phần khóa luận tốt nghiệp lần 2

Đề nghị các sinh viên có tên trong danh sách làm đơn xin hủy học phần Khóa luận tốt nghiệp gửi cô Toàn Ban Quản lý đào tạo.

Switch mode views: