Thông báo về việc giao đề tài khóa luận tốt nghiệp đợt bổ sung tháng 7 năm 2017 (gia hạn ngày nộp đơn)

       Sinh viên đăng ký đồ án, khóa luận tốt nghiệp sớm: Thực hiện đúng theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1368/QĐ-HVN ngày 27 tháng 05 năm 2016 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam: Đối với ngành đào tạo 4 năm, thời điểm giao khóa luận tốt nghiệp sớm nhất từ học kỳ thứ 6. Đối với ngành đào tạo 5 năm, thời điểm giao khóa luận tốt nghiệp sớm nhất từ học kỳ thứ 8. Tiêu chuẩn được nhận khóa luận tốt nghiệp khi sinh viên đã tích lũy ít nhất được 70 % số tín chỉ (hết học kỳ thứ 5 và không tính tín chỉ Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng) đối với hệ 4 năm và ít nhất 80% số tín chỉ (hết học kỳ thứ 7 và không tính tín chỉ Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng) đối với hệ 5 năm và điểm trung bình chung tích lũy tại thời điểm xét từ 2,00 trở lên. Các tiêu chuẩn khác để nhận đề tài khóa luận tốt nghiệp do khoa quy định cho từng ngành đào tạo tùy thuộc vào tỷ lệ % sinh viên được nhận đề tài khóa luận tốt nghiệp.

2) Sinh viên đã hoàn thành đủ số tín chỉ tích lũy bắt buộc của Chương trình đào tạo chỉ còn 10 tín chỉ của đồ án, khóa luận tốt nghiệp. Tiêu chuẩn được nhận khóa luận tốt nghiệp khi sinh viên đạt điểm tích lũy từ 1.95 trở lên. Các tiêu chuẩn khác để nhận đề tài khóa luận tốt nghiệp do khoa quy định cho từng ngành đào tạo tùy thuộc vào tỷ lệ % sinh viên được nhận đề tài khóa luận tốt nghiệp.

3) Học viện sẽ tổ chức xét thêm 1 đợt vào tháng 7 nếu sinh viên có yêu cầu. Đối với đợt xét trong tháng 7, sinh viên làm đơn đăng ký xét điều kiện khóa luận gửi email cho trợ lý đào tạo khoa: trolydaotao@gmail.com trước ngày 23/07/2017. Trong đơn yêu cầu có các thông tin : họ và tên, lớp, chuyên ngành, mã sinh viên, số điện thoại liên hệ, email, số tín chỉ tích lũy, số tín chỉ chưa học trừ khóa luận tốt nghiệp, mã học phần khóa luận tốt nghiệp, tỉnh thực tập.

 Khoa chuyên môn tổng hợp các đăng ký của sinh viên gửi danh sách lên Ban Quản lý đào tạo trước ngày 17 tháng 7.

Sinh viên có thể kiểm tra điểm trung bình tích lũy trong file đính kèm dưới đây.

DTB ky 2-12-7-2017

Switch mode views: