Danh mục đề cương môn học của Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh

NHE01003_Principles of Crop Production

Đề cương Tiếng anh Chương trình tiên tiến Quản trị kinh doanh Nông nghiệp

 

Đề cương môn học BM Quản trị kinh doanh update ngày 15.5.2017

Đề cương môn học BM Tài chính - Update - 12.5.2017

 

Đề cương BM KTTC update ngày 10.4.2017

Đề cương cao học BM Kế toán tài chính update ngày 10.4.2017

Đề cương BM Kế toán QT và KT update ngày 10.4.2017

 

Đề cương môn học Bộ môn Kế toán tài chính

Đề cương môn học Bộ môn Marketing

Đề cương môn học Bộ môn Quản trị kinh doanh

Đề cương môn học Bộ môn Tài chính

Đề cương môn học nhóm Kế toán Quản trị

Đề cương môn học nhóm Kiểm toán

Switch mode views: