Công bố Chuẩn đầu ra đối với các chương trình đào tạo

THÔNG BÁO

V/v: Công bố Chuẩn đầu ra đối với các chương trình đào tạo

 

Thực hiện Kế hoạch số 65/KH-HVN ngày 19/01/2015 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về xây dựng và hoàn thiện chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam,

Thực hiện Quyết định số 1836/QĐ-HVN ngày 22/6/2015 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc ban hành Chuẩn đầu ra các chuyên ngành  đào tạo tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam,

Ban Giám đốc Học viện yêu cầu:

- Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện phổ biến tới toàn thể cán bộ, viên chức, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên của Học viện Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo của Học Viện để áp dụng triển khai có hiệu quả hoạt động dạy và học nhằm đạt chuẩn đầu ra đã công bố;

- Cán bộ viên chức và người học của Học viện tuyên truyền rộng rãi nội dung của Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo tới các doanh nghiệp, các bậc phụ huynh, các đơn vị, cá nhân liên quan ngoài Học viện để tăng cường hiệu quả hợp tác, gắn kết giữa Học viện và xã hội trong đào tạo và sử dụng nhân lực;

- Các đơn vị cử cán bộ đến Trung tâm Đảm bảo chất lượng nhận cuốn Chuẩn đầu ra (số lượng theo danh sách đính kèm). Thời gian nhận từ: 31/8-04/9.

Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo được công bố tại địa chỉ website: http://tuyensinh.vnua.edu.vn/.

Đi thực tế tại doanh nghiệp.

Thực tập giáo trình đợt 1, Khóa 58 chương trình tiên tiến- Khoa kế toán và QTKD- Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Thời gian: Ngày 6 tháng 11 năm 2015

Địa điểm: Công ty TNHH Hải Long (Thái Bình)

                   Chi nhánh công ty TNHH Việt Hàn (Nam Định)

Đối với sinh viên ngành quản trị kinh doanh, sau mỗi học phần học tập trên giảng đường, những chuyến đi thực tế là cơ hội quý báu cho sinh viên có những trải nghiệm thực tế về hoạt động của doanh nghiệp. Đặc biệt đối với những sinh viên năm thứ 3, bắt đầu tiếp cận với các kiến thức chuyên ngành, đây là tiền đề để sinh viên hình thành các ý tưởng cho đề tài tốt nghiệp cũng như các ý tưởng kinh doanh sau này.

 

Switch mode views: