Nghiên cứu khoa học

Với thế mạnh chuyên môn, hoạt động nghiên cứu của Bộ môn tập trung chủ yếu vào lĩnh vực tài chính trong các ngành kinh tế, đặc biệt là ngành nông nghiệp. Các hướng nghiên cứu chính của Bộ môn gồm:

1. Ứng dụng phát triển các mô hình tài chính phục vụ ra quyết định trong doanh nghiệp

2. Ứng dụng phát triển các mô hình tài chính trong sản xuất, kinh doanh nông nghiệp

3. Quản trị rủi ro và bảo hiểm trong nông nghiệp

4. Cải tiến và phát triển các thể chế tài chính và sản phẩm tài chính

5. Thị trường tài chính nông thôn (trọng tâm là tài chính vi mô và bảo hiểm vi mô)

6. Dịch vụ công (tài chính, tín dụng, bảo hiểm)

 

Một số sách khoa học đã xuất bản

1. Lê Hữu Ảnh, Quản lý dịch vụ công ở nông thôn – từ lý luận đến thực tiễn Đồng bằng sông Hồng, NXB Chính trị quốc gia, 2012

2. Nguyễn Duy Linh, Những thách thức trong phát triển bảo hiểm nông nghiệp ở Việt Nam, NXB Nông nghiệp, 2009 (Biên dịch)

3. Nguyễn Duy Linh, Vai trò của đánh giá rủi ro trong thiết lập định hướng ưu tiên và chính sách bảo hiểm, NXB Nông nghiệp, 2009 (Biên dịch)

4. Nguyễn Duy Linh, Những ứng dụng trong đánh giá rủi ro và phát triển sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp ở Việt Nam, NXB Nông nghiệp, 2009 (Biên dịch)

5. Nguyễn Duy Linh, Tầm nhìn chính sách trong phát triển bảo hiểm nông nghiệp ở Việt Nam. NXB Nông nghiệp, 2009 (Biên dịch)

6. Lê Hữu Ảnh, Giáo trình Tài chính nông nghiệp, NXB Nông nghiệp, 1997

7. Kim Thị Dung, Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, NXB Nông nghiệp, 2003

 

Một số báo đã xuất bản

1. Lê Hữu Ảnh, Bùi Thị Lâm. Nghiên cứu quan hệ giữa dịch vụ công trong nông thôn và thu nhập của hộ nông dân. Tạp chí Nghiên cứu kinh tế  Số 7, 2011.

       2. Nguyễn Thị Hương, Bùi Thị Lâm, Lê Thị Thanh Hảo. Chính sách cổ tức của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Khoa học và Phát triển tập 13, số 7, 2015

     3. Nguyen Dang Tung, Le Huu Anh, Nguyen Quoc Oanh. The involvement of governments in the development of agricultural insurance. International Journal of Economics, Commerce and Management Vol 3; issue 6  2015

      4. Nguyen Thi Huong; Nanseki Teruaki. Households’ Perception of Risks in Pig Production in Vietnam: A Case Study of Quynh Phu District, Thai Binh Province. The Japanese Journal of Rural Economics Vol. 17, 2015

       5. Hoang Si Thinh. Risk analysis: Case study for coffee growers in the central high land (Tay Nguyen) area, Vietnam. International Journal of Economics, Commerce and Management Vol. III, Issue 8, 2015

 

Các chương trình nghiên cứu đã thực hiện trong một số năm gần dây

1. Đề tài: Nghiên cứu giải pháp và thực hiện chuyển giao liên kết 4 nhà tại các vùng sản xuất hàng hóa chủ yếu của tỉnh Sơn La (2009 -2011)

2. Sự đóng góp của người dân trong tài chính công cấp cơ sở ở nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng, 2009 (Đề tài cấp Bộ - Bộ Giáo dục và Đào tạo)

3. Đề tài: Nghiên cứu chất lượng cung ứng và quản lý dịch vụ công chủ yếu trong nông thôn các tỉnh Đồng bằng sông Hồng (TRIG 2009 – 11 – 47 EEC8.2B)

4. Đề tài: Nghiên cứu mô hình bài toán tối ưu về vay vốn tín dụng cấp hộ nông dân/hộ trang trại, 2008 – 2009 (Đề tài cấp Bộ - Bộ Giáo dục và Đào tạo)

5. Dự án: Phát triển sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp theo chỉ số nhằm nâng cao năng lực của thị trường tài chính nông thôn vì mục tiêu xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam 2008 – 2010

6. Chính sách quản lý rủi ro trong ngành chăn nuôi lợn ở Việt Nam (Đề tài cấp Bộ - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn)

7. Dự án: Phát triển bảo hiểm nông nghiệp ở Việt Nam 2005 – 2008 (Tài trợ bởi ADB)

Switch mode views: