Đào tạo

Các học phần đảm nhận

Bộ môn Tài chính đang đảm nhiệm các học phần sau đây:

 

Trình độ Đại học (12 học phần)

1. Quản trị tài chính doanh nghiệp

2. Tài chính tiền tệ

3. Thị trường chứng khoán

4. Tài chính công

5. Định giá tài sản

6. Tài chính nông nghiệp

7. Toán tài chính

8. Thuế

9. Phân tích tài chính doanh nghiệp

10. Tin học trong kinh doanh và quản lý

11. Tài chính doanh nghiệp (Giảng dạy bằng tiếng Anh)

12. Quản trị danh mục Đầu tư

và 2 học phần được giảng dạy bằng tiếng Anh cho sinh viên lớp tiên tiến ngành Quản trị kinh doanh nông nghiệp và lớp chất lượng cao ngành Kinh tế nông nghiệp

1. Corporate Finance

2. Financial and Monetary Theories 

 

Trình độ Thạc sĩ (6 học phần)

1. Thị trường tài chính và định giá

2. Phân tích đầu tư và quản trị danh mục đầu tư

3. Quản trị tài chính nâng cao

4. Phân tích tài chính

5. Tài chính, tín dụng nông thôn nâng cao

6. Thị trường chứng khoán nâng cao

Switch mode views: