Giới thiệu chung

Bộ môn Quản trị kinh doanh trải qua hơn 55 năm xây dựng và trưởng thành gắn liền các tên gọi khác nhau theo từng thời kỳ.

Năm 1961: Tiền thân là Bộ môn Tổ chức Quản lý xí nghiệp

Năm 1992: Bộ môn đổi tên là Quản trị kinh doanh và Marketing, trực thuộc Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

Năm 2007: Bộ môn đổi tên là Quản trị kinh doanh, trực thuộc Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh

 

 

Bộ môn Quản trị kinh doanh có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng tốt nhu cầu trong lĩnh vực quản trị kinh doanh, kinh tế, kế toán doanh nghiệp,… cho các thành phần kinh tế. 

Địa chỉ: Phòng 419 - Tầng 4 – Nhà Hành chính – Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

ĐT: 046.2617582     Email: bmqtkd@gmail.com 

Switch mode views: