Thông tin chung

 GIỚI THIỆU CHUNG BỘ MÔN MARKETING

 

Bộ môn Marketing, khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh được thành lập ngày 27/11/2007 trên cơ sở kế thừa và phát huy truyền thống đào tạo & nghiên cứu khoa học của bộ môn Quản trị kinh doanh và Marketing, khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn.

Trưởng Bộ môn:          TS. GVC. Chu Thị Kim Loan

Phó Trưởng Bộ môn:     TS. Nguyễn Văn Phương

Email:                     bmmarketing2007@gmail.com

Điện thoại:                046 261 7587

Switch mode views: