Đào tạo

NHIỆM VỤ:

Chịu trách nhiệm chính về chuyên môn trong đào tạo đại học ngành Quản trị marketing.

Tham gia đào tạo đại học, sau đại học các ngành/chuyên ngành của khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh,bao gồm Quản trị kinh doanh, Quản trị Marketing, Kế toán doanh nghiệp, Kinh doanh nông nghiệp và Kế toán kiểm toán. Ngoài ra, bộ môn được phân công giảng dạy một số môn học cho ngành/chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp, Khuyến nông và Phát triển nông thôn, Rau hoa quả cảnh quan và Thương mại, ... của các khoa khác trong Học viện.

Bồi dưỡng ngắn hạn theo yêu cầu của các doanh nghiệp, HTX và các tổ chức khác.

Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao kiến thức với các chuyên ngành như trên theo yêu cầu của xã hội.

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

 1.Giảng dạy

Đào tạo đại học

       1) Marketing căn bản 

       2) Marketing nông nghiệp

3) Nghiên cứu marketing

4) Marketing công nghiệp

5) Marketing quốc tế

6) Marketing dịch vụ

7) Thương mại điện tử

8) Chiến lược quảng bá thương hiệu

9) Đồ án kế hoạch marketing

10) Quản trị marketing

11) Thị trường giá cả

12) Kế hoạch doanh nghiệp

13) Kinh doanh quốc tế

14) Công tác lãnh đạo trong doanh nghiệp

       15) Quản trị kinh doanh nông nghiệp

       16) Quản lý chất lượng sản phẩm

17) Giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh

18) Hành vi khách hàng và công cụ xúc tiến thương mại

19) Kế hoạch và quản lý bán hàng

20) Nguyên lý marketing và hệ thống thị trường rau hoa quả

 

Đào tạo đại học – chương trình tiên tiến ngành Quản trị kinh doanh nông nghiệp

1) Marketing-Agricultural Applications

2) Marketing Management

3) International Business

4) Commodities Market

5) Business Plan

 

Đào tạo cao học

1) Công tác lãnh đạo trong doanh nghiệp nâng cao

2) Kinh doanh quốc tế nâng cao

3) Kỹ năng giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh

4) Quản trị marketing nâng cao

5) Thị trường giá cả nâng cao

6) Phân tích thị trường giá cả

7) Marketing nông sản thực phẩm

8) Kỹ năng kinh doanh quốc tế

2. Đào tạo ngắn hạn

Thực hiện nghiên cứu khoa học và các khoá đào tạo ngắn hạn, phổ biến kiến thức và cung cấp các dịch vụ tư vấn về kỹ năng quản trị, kỹ năng marketing…

Switch mode views: