Đội ngũ cán bộ

NHÂN SỰ

Bộ môn hiện có 13 giáo viên, trong đó có: 3 Tiến sỹ; 1 Nghiên cứu sinh; 7 Thạc sỹ; 2 Thạc sỹ đang trong quá trình đào tạo

STT

Họ và tên

Học hàm/ học vị

Vị trí đảm nhiệm

Email

1

Lê Thị Minh Châu

Tiến sĩ

Trưởng Bộ môn

ltmchau@vnua.edu.vn

2

Nguyễn Thị Thủy

Tiến sĩ

Phó trưởng Bộ môn

ntthuyketoan@vnua.edu.vn

3

Bùi Thị Phúc

Thạc sĩ

Giảng viên

btphuc@vnua.edu.vn

4

Phí Thị Diễm Hồng

Tiến sĩ

Giảng viên

ptdhong@vnua.edu.vn

5

Vũ Ngọc Huyên

Tiến sĩ

Giảng viên

Kiêm Trưởng phòng CTCT&CTSV

vnhuyen@vnua.edu.vn

6

Trần Minh Huệ

Thạc sĩ (NCS tại Nhật Bản)

Giảng viên

tmhue@vnua.edu.vn

7

Trần Nguyễn Thị Yến

Thạc sĩ

Giảng viên

tntyen@vnua.edu.vn

8

Trần Thị Thương

Thạc sĩ (NCS tại Nhật Bản)

Giảng viên

thuongkt48@gmail.com

9

Phan Lê Trang

Thạc sĩ

Giảng viên

phantrang@vnua.edu.vn

10

Nguyễn Thị Hải Bình

Thạc sĩ

Giảng viên

haibinh@vnua.edu.vn

11

Nguyễn Đăng Học

Thạc sĩ

Giảng viên

ndhoc@vnua.edu.vn

12

Hoàng Thị Mai Anh

Cử nhân (đang học Th.S. tại Ba Lan)

Giảng viên

htmaianh@vnua.edu.vn

13

Trần Thị Hải Phương

Cử nhân (đang học Th.S. tại Ba Lan)

Giảng viên

tthphuong@vnua.edu.vn

Switch mode views: