Đào tạo

NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO 

Bộ môn Kế toán tài chính đảm nhận giảng dạy các môn học kế toán tài chính cho sinh viên bậc đại học các ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh và Kinh tế, và cho học viên cao học Kế toán và cao học Quản trị kinh doanh. Hiện tại,  Bộ môn giảng dạy các môn học sau đây:   

STT

 Môn học

 Tiếng Việt

Tiếng Anh

Các môn học thuộc chương trình đại học:

1

 Nguyên lý kế toán

þ

þ

2

 Kế toán tài chính

þ

þ

3

 Kế toán tài chính 1

þ

 

4

 Kế toán tài chính 2

þ

 

5

 Kế toán thuế

þ

 

6

 Kế toán hành chính sự nghiệp

þ

 

7

 Kế toán hợp tác xã

þ

 

8

 Kế toán máy

þ

 

9

 Kế toán ngân hàng

þ

 

10

 Tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp

þ

 

11

 Kế toán thương mại dịch vụ

þ

 

12

 Kế toán hợp nhất kinh doanh và tập đoàn

þ

 

13

 Kế toán doanh nghiệp xây lắp

þ

 

Các môn học thuộc chương trình cao học:

1

 Thông tin kế toán tài chính

þ

 
2   Kế toán quốc tế þ
3   Vận dụng chuẩn mực kế toán þ
4   Kế toán quốc tế nâng cao þ

5

 Kế toán thuế nâng cao

þ

 
6

 Kế toán công

þ

 
       

Ngoài nhiệm vụ giảng dạy trong chương trình đại học và cao học, Bộ môn còn tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao kỹ năng nghề nghiệp kế toán của xã hội, bao gồm các  khóa học Kế toán trưởng, Kế toán tổng hợp, Kế toán thuế và Kế toán máy. 

 

 

Switch mode views: