Nghiên cứu khoa học

 

Với thế mạnh chuyên môn và kinh nghiệm hoạt động nghiên cứu, Bộ môn tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực Kế toán quản trị, Kiểm toán và Kinh doanh trong các ngành kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực kinh doanh, chế biến nông sản. Các hướng nghiên cứu chính của Bộ môn gồm:

- Nghiên cứu hoàn thiện các chu trình kiểm toán tài chính.

- Nghiên cứu tổ chức và triển khai công tác Kế toán quản trị và kiểm soát hoạt động trong tổ chức.

- Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp.

- Tổ chức kế toán cho kinh tế hộ, trang trại

- Nghiên cứu đề xuất các chính sách trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh nông nghiệp như hợp tác, liên kết trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, tiêu thụ nông sản cho các hộ nông dân.  

Trong giai đoạn 2011-2014, Bộ môn chủ trì 02 đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ: (i) Kết nối sản xuất của hộ nông dân với thị trường khu vực trung du miền núi Đông Bắc; (ii) Nghiên cứu thay đổi cơ cấu tiêu dùng nông thôn ở Đồng bằng Bắc bộ và giải pháp chiếm lĩnh thị trường nông thôn cho các doanh nghiệp trong nước; và chủ trì 10 đề tài cấp Trường thuộc các lĩnh vực Kế toán Quản trị, Kiểm toán, Kế toán Chi phí, Kinh doanh nông sản...; Bên cạnh đó còn tham gia các đề tài tương đương cấp Bộ như: ”Nghiên cứu tác động của môi trường đầu tư nông thôn đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp chế biến nông sản ở miền Bắc Việt Nam”, ”Xây dựng khả năng cải thiện quản lý quy trình sản xuất lúa gạo thân thiện với môi trường ở nông thôn Hà Nội, Việt Nam”, ”Cải thiện năng lực thị trường cho những người sản xuất rau trái vụ ở vùng Tây Bắc, Việt Nam”, v.v....

 

Switch mode views: