Đào tạo

Đào tạo đại học và sau đại học 

Đào tạo đại học:

Chịu trách nhiệm chuyên môn chuyên ngành Kế toán Kiểm toán, đồng thời thực hiện nhiệm vụ đào tạo chung của Trường và Khoa giao cho các chuyên ngành/chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh nông nghiệp, Quản trị kinh doanh nông nghiệp tiên tiến, Công nghệ Rau hoa quả và cảnh quan.

Các môn học giảng dạy do Bộ môn đảm nhận bao gồm:

Kế toán quản trị

Kế toán chi phí

Kế toán trách nhiệm

Phân tích báo cáo kế toán

Phân tích kinh doanh

Phân tích kinh tế

Chuẩn mực kế toán - kiểm toán

Lý thuyết kiểm toán

Nguyên lý kiểm toán

Kiểm toán tài chính

Kiểm toán báo cáo tài chính 1

Kiểm toán báo cáo tài chính 2

Kiểm toán hoạt động

Kiểm toán nội bộ

Hệ thống kiểm soát nội bộ

 

Đào tạo sau đại học:

Tham gia đào tạo sau đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Các môn học giảng dạy gồm:

Kế toán cho công tác quản lý

Kế toán chi phí nâng cao

Hệ thống kiểm soát nội bộ

Kiểm toán nâng cao

Đào tạo ngắn hạn:

Tham gia tổ chức, đào tạo các lớp bồi dưỡng ngắn hạn theo yêu cầu của các doanh nghiệp, các hợp tác xã và các thành phần kinh tế khác về Kế toán trưởng, Kế toán tổng hợp, Kiểm toán, Kế toán hợp tác xã, Kế toán máy và Kế toán thuế; Phổ biến kiến thức và cung cấp dịch vụ tư vấn về Kế toán- Kiểm toán.

 

 

Switch mode views: