LỊCH HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2017

 
TT Nội dung Đơn vị phối hợp Thời gian thực hiện và hoàn thành
THÁNG 1
1 Hệ thống CSDL đóng để tính giờ NCKH học kỳ I năm học 2016 – 2017 05/01-15/01
2
Cập nhật cơ sở dữ liệu KHCN đợt I năm 2017
- Chương trình/đề tài/dự án: Thầy/Cô nộp thuyết minh bản gốc + file: Ban KHCN cập nhật
- Bài báo trong nước/quốc tế, hội thảo khoa học/seminar/chuyên đề: Thầy/Cô cập nhật vào phần mềm quản lý khoa học
- Ban KH&CN
- Nhà khoa học
Từ 15/1 - 05/6

3 Hoàn thành nghiệm thu đề tài cấp cơ sở (cấp Học viện, cấp Học viện do dự án VB tài trợ, Sinh viên NCKH) - Các đơn vị, Chủ nhiệm đề tài
- Ban KH&CN
Trước 31/ 01
THÁNG 2
4 Xây dựng kế hoạch KHCN năm 2018 (cấp Bộ) theo hướng dẫn của Bộ NN&PTNT và các Bộ, ngành khác
- Các đơn vị
- Ban KH&CN

26/2
(theo thông báo)
5 Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia trực tiếp với Bộ Khoa học và Công nghệ
- Các đơn vị
- Ban KH&CN

26/2
(theo thông báo)
6 Báo cáo thống kê cơ sở về KHCN gửi Bộ KHCN - Ban KHCN, TCCB; TCKT, HTQT Trước 01/02
7 Rà soát, ra quyết định phê duyệt danh mục và giao đề tài cấp cơ sở 2017 (Đề tài trọng điểm cấp Học viện, cấp học viện, SVNCKH)
- Các đơn vị
- Ban KH&CN
Tháng 05/02
8
- Tập huấn nghiệp vụ KHCN
- Giao đề tài và kinh phí thực hiện đề tài KH&CN các cấp

- Ban KH&CN
- Ban Tài chính và Kế toán
- Lãnh đạo các đơn vị
- Trợ lý khoa học các đơn vị
- Chủ nhiệm, thư ký đề tài các cấp
Tháng 2/2017
THÁNG 3
9 Tham gia Hội nghị Khoa học các trường đại học kỹ thuật năm 2017 tại Vĩnh Phúc
- Ban Giám đốc, Ban KH&CN,
- Báo cáo viên
Tháng 30-31/3
THÁNG 4
10 Thông báođề xuất đề tài KHCN các địa phương
- Ban KH&CN
- Các đơn vị
11 Tổng hợp các công trình KHCN được công nhận cấp quốc gia và bài báo quốc tế phục vụ công tác khen thưởng - Ban KH&CN, các nhà khoa học Trước 30/4
THÁNG 5
12
- Tuần lễ Khoa học và Hội nghị NCKH của SV
- Kỷ niệm ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam 18/5
- Ban KH&CN
- Đoàn Thanh niên
- Ban Chủ nhiệm các khoa
-Các nhóm SVNCKH
Từ 9-18/5
13 Lựa chọn và hoàn tất thủ tục đăng ký các công trình tham dự giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học - Bộ GD&ĐT Trước ngày 30/5
THÁNG 6
14 Hệ thống CSDL đóng và tính giờ NCKH học kỳ II năm học 2016 -2017. - Ban KH&CN/ Các đơn vị Từ 5/6-25/6
15 Cập nhật cơ sở dữ liệu KHCN đợt II năm 2017
- Ban KH&CN/các Thầy/Cô
- Các Khoa chuyên môn
Từ ngày 25/6 - 5/01/2018
16 Hoàn thiện hồ sơ tham gia tuyển chọn chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia, cấp Bộ năm 2018 - Các đơn vị/ Nhà khoa học/ Ban KH&CN/ Bộ NN&PTNT/Bộ KHCN Theo thông báo
17 Hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu đề tài Đoàn Thanh niên xây dựng nông thôn mới năm 2016-2017 - Các đơn vị/chủ nhiệm đề tài/ trợ lý khoa học/ Đoàn Thanh niên/ Ban KH&CN Trước 30/6
18 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KHCN 6 tháng đầu năm 2017 của Học viện
- Ban KH&CN
- Vụ KHCN&MT, Bộ NN&PTNT
Trước ngày 30/6
THÁNG 7
19 Tham gia tuyển chọn đề tài KHCN địa phương - Các đơn vị/ Chủ nhiệm đề tài/ Sở KHCN các tỉnh Theo thông báo
20 Gửi hồ sơ tham dự giải thưởng quốc gia về KH&CN
- Bộ KHCN, Bộ NN&PTNT
- Ban Giám đốc/Ban KH&CN/ Các đơn vị, các nhà khoa học
Theo thông báo
THÁNG 8 -9
21
- Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài KHCN các cấp.
- Kiểm tra tại phòng thí nghiệm và địa điểm nghiên cứu
- Bộ KHCN, Bộ NN&PTNT
- Ban Giám đốc/Ban KH&CN/Các đơn vị, chủ nhiệm đề tài, trợ lý khoa học
Trước ngày 30/8
THÁNG 10 -11
22 Tham gia Hội Tham gia Hội nghị Khoa học các trường đại học kỹ thuật năm 2017
- Ban Giám đốc, Ban KH&CN,
- Báo cáo viên
30/10
23 Các đơn vị tổ chức xét duyệt đề tài KHCN: cấp Học viện, trọng điểm cấp Học viện và Sinh viên NCKH và ĐT do VB tài trợ)
-Các đơn vị
- Ban KH&CN
trước ngày 15/10
THÁNG 12
24
-Xét duyệt đề tài trọng điểm cấp Học viện năm 2018
- Xét duyệt đề tài cấp học viện do dự án Việt Bỉ tài trợ năm 2018
- Hội đồng Khoa học
- Ban Khoa học và Công nghệ
Trước 25/12
25 Hoàn thành nghiệm thu đề tài cấp cơ sở (Học viện, SVNCKH năm 2017) - Các đơn vị trong Học viện/ Ban KH&CN Trước 31/12
26 Hoàn thành nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ, cấp Nhà nước (đến hạn) - Ban Giám đốc/ Ban KH&CN/Các đơn vị, chủ nhiệm đề tài, trợ lý khoa học Trước 31/12

 

 

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Liên hệ