• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

TIÊU ĐIỂM

Thông báo về việc tổ chức gặp mặt chúc thết CBCCVC đã nghỉ hưu nhân dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu

       CÔNG ĐOÀN NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

CĐ HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

 
   

Số:  9 / CV – CĐ

(Về việc tổ chức gặp mặt chúc tết CBCCVC

nghỉ hưu nhân dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2017

 

Kính gửi:     - BCH các Công đoàn bộ phận;

- Tổ dân Phố Nông Lâm;

- Tổ dân phố Vườn Dâu;

- Tổ dân phố Thành Trung.

Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-CĐ, ngày 6/01/2017 của Ban Thường vụ Công đoàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc tổ chức gặp mặt chúc tết cán bộ công chức viên chức đã nghỉ hưu tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhân dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu.

Thời gian: 8 giờ 00, ngày 21 tháng 01 năm 2017 (thứ Bảy)

Địa điểm: Hội trường A (Hội trường 207, GĐNĐ)

Đọc tiếp...

Dự thảo Báo cáo phục vụ Hội nghị CBCBCCVC năm 2017


BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:               BC/HVN-VP

                     “DỰ THẢO”

Hà Nội, ngày     tháng  01  năm 2017

BÁO CÁO HỘI NGHỊ

ĐẠI BIỂU CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2017

----------------------------------------------------------------------------------

                                                              PHẦN I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2016

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM DO HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2016 ĐỀ RA

(1) Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho toàn thể CBVC và người học; thực hiện tốt các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, các bộ ngành và Học viện. Đoàn kết, xây dựng, bảo vệ thương hiệu và truyền thống tốt đẹp của Học viện. Tổ chức thành công công tác bầu cử ĐBQH khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2016 - 2021 tại Học viện.

 (2) Phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện, tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện; tăng cường quảng bá Học viện; đảm bảo cảnh quan xanh - sạch - đẹp; xây dựng văn hóa công sở, xây dựng thương hiệu Học viện.

(3) Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt lịch tiếp dân; tăng cường kiểm tra, thanh tra và xử lí kịp thời các vụ việc vi phạm quy định; tăng cường phối hợp giữa chính quyền với đoàn thể để tập trung chỉ đạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016; thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

(4) Đổi mới và hoàn thiện cơ chế quản lý và quản trị Học viện theo mô hình các trường đại học tiên tiến trong khu vực và thế giới phù hợp với điều kiện Việt Nam theo tinh thần đề án tự chủ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hoàn thiện công tác bổ nhiệm cán bộ nhiệm kỳ 2016 - 2021. Hoàn thành công tác định biên cán bộ, khoán lương, đánh giá cán bộ, tạo nên sự công bằng và môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả. Ban hành Bộ quy trình giải quyết công việc để đảm bảo tính liên thông, công khai, minh bạch trong Học viện. Triển khai áp dụng hệ thống quản lý ISO trong Học viện.

(5) Thúc đẩy để dự án WB sớm được phê duyệt. Đẩy nhanh tiến độ dự án cải tạo Nhà Hành chính để kịp thời tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện. Triển khai dự án Bệnh viện thú y, giảng đường mới, PTN an toàn sinh học, trung tâm xuất sắc, trung tâm ươm tạo công nghệ, đầu xây dựng CSVC của Trung tâm nghiên cứu thực nghiện nông nghiệp sinh thái á nhiệt đới... Bổ sung, nâng cấp các trang thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu.

(6) Triển khai đề án thí điểm tự chủ đào tạo, thực hiện tốt phân cấp quản lý đào tạo. Nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường đào tạo kỹ năng thực hành, kỹ năng mềm, nâng cao năng lực ngoại ngữ, tin học cho sinh viên để thực hiện cam kết chuẩn đầu ra các ngành đào tạo của Học viện với xã hội. Tăng cường liên kết đào tạo với các cơ sở trong và ngoài nước, doanh nghiệp, đa dạng hóa các loại hình đào tạo để phục vụ nhu cầu xã hội và phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp. Tăng cường quảng bá tuyển sinh.

(7) Thực hiện tốt đề án thí điểm tự chủ KHCN, chú trọng liên kết với doanh nghiệp. Hình thành các trường phái NC, các nhóm NC mạnh để tạo ra các sản phẩm KHCN có thể thương mại hóa hoặc chuyển giao cho thực tế sản xuất, làm tăng giá trị, tăng tính cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp Việt Nam. Phân loại và đánh giá tính hiệu quả của các Viện, Trung tâm. Đẩy mạnh HTQT để thu hút đề tài, dự án, tài chính, CSVC cho Học viện.

Đọc tiếp...

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức viên chức năm 2017

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THƯỜNG TRỰC CBCCVC HỌC VIỆN

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số: 03/CĐ-HVN                                     Hà Nội, ngày 13 tháng 01  năm 2017

  (Về việc  Tổ chức Hội nghị CBCCVC)

     

 Kính gửi: - Thủ trưởng các đơn vị;

                                                      - Ban Chấp hành các Công đoàn bộ phận.

 

Căn cứ Công văn số 2183/TLĐ ngày 23/12/2010 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công văn số 370/TLĐ ngày 21/11/2016 của Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC); Ban Thường trực CBCCVC Học viện đề nghị Thủ trưởng các đơn vị phối hợp cùng Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận tổ chức Hội nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình theo hướng dẫn sau:

Đọc tiếp...

Báo cáo tổng kết Đại hội thể dục thể thao năm 2016

BÁO CÁO TỔNG KẾT HỘI THAO

Căn cứ Kế hoạch số: 1622/KH - HVN, ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam “Về việc tổ chức  Đại hội Thể dục thể thao Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2016”. Ban tổ chức giải báo cáo kết quả cụ thể như sau:

1. Về công tác tổ chức

Đại hội thể dục thể thao Học viện được diễn ra từ tháng 3 năm 2016 đã thành công tốt đẹp trên nhiều phương diện. Đây là giải thu hút được tất cả các đơn vị trong Học viện tham gia với trên 600 vận động viên; Lãnh đạo Học viện và lãnh đạo các đơn vị đã quan tâm, chỉ đạo sát sao và tạo điều kiện tổ chức cho cán bộ giảng viên, cán bộ viên chức, sinh viên của đơn vị mình tích cực luyện tập và tổ chức đoàn tham gia Hội thao; đồng thời khẳng định phong trào thể dục thể thao trong giảng viên, cán bộ viên chức, SV trong Học viện luôn được duy trì và ngày càng phát triển mạnh mẽ. Ban tổ chức Hội thao đã chuẩn bị chu đáo, khoa học, an toàn và tiết kiệm, đảm bảo thời gian theo đúng kế hoạch đã đề ra.Tổ trọng tài làm việc trách nhiệm, nhiệt tình, công minh, chính xác, khoa học. Trong quá trình tổ chức giải, Ban tổ chức đã nhận được sự quan tâm và ủng hộ rất hiệu quả bằng tinh thần và vật chất của các đơn vị trong Học viện.

2. Vận động viên tham dự giải

Các Đoàn vận động viên tham gia dự Hội thao từ Trưởng đoàn đến các vận động viên là những cán bộ quản lý, những giảng viên, cán bộ viên chức, SV, các đồng chí bận rất nhiều công việc nhưng đã dành nhiều thời gian công sức để tham gia Hội thao lần này thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm rất cao với phong trào chung của Học viện. Các vận động viên của các đội tuân thủ, chấp hành tốt các quy định của Ban tổ chức, tổ trọng tài.

Đọc tiếp...

Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam gửi thư chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2016

Đọc tiếp...

Khoa Công nghệ thực phẩm vô địch Giải bóng chuyền cán bộ viên chức Học viện năm 2016

Từ ngày 12/10 đến 31/10/2016, tại Nhà thi đấu Trung tâm GDTC&TT, Công đoàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Giải bóng chuyền cán bộ viên chức năm 2016 với sự tham dự của 13 đội bóng đến từ các công đoàn bộ phận của Học viện. Đây là giải truyền thống hàng năm do Công đoàn

Đọc tiếp...

Học viện Nông nghiệp Việt Nam đạt giải Nhất toàn đoàn tại Hội thao khối các trường thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT

Trong hai ngày 22 và 23/10, Hội thao khối trường thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT đã diễn ra sôi nổi tại Nhà thi đấu Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Đây là một trong những hoạt động do Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam tổ chức nhằm đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, nâng cao ý thức rèn luyện sức khỏe, tạo khí thế thi đua sôi nổi, đoàn kết các đơn vị trong khối các trường thuộc Bộ, chào mừng 71 năm ngày thành lập Bộ Canh nông, tiến tới chào mừng 20 năm ngày thành lập Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam. Công đoàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam vinh dự đăng cai tổ chức Hội thao khối trường năm 2016. 

Hội thao quy tụ 144 vận động viên đến từ 19 trường Đại học, Cao đẳng trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT tham gia thi đấu ở 3 môn: Cầu lông, Bóng bàn và Quần vợt.

Đồng chí Vũ Xuân Thủy - Uỷ viên Ban cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và PTNT, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam; đồng chí Phạm Xuân Hải – Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo, trưởng, phó các ban của Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam; PGS.TS. Phạm Văn Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; PGS.TS. Nguyễn Tất Cảnh – Phó Giám đốc Học viện; đại diện Ban Giám hiệu, BCH Công đoàn 19 trường và đông đảo cán bộ viên chức, người học trong Học viện đã đến dự và cổ vũ các đoàn vận động viên trong suốt hai ngày diễn ra Hội thao.

18 vận động viên của đoàn thể thao Học viện đã tích cực, thi đấu hết mình ở cả ba nội dung: Cầu lông, Bóng bàn, Quần vợt và xuất sắc giành các giải:

Đọc tiếp...